Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego moja sprawa S.G.G./7430/Ot/3-17/08 ciągnie się przeszło pół roku? Zostały bezprawnie naniesione granice działki przez Wasz Urząd i wprowadzone do rejestru gruntów.

  Pozdrawiam.
  (Michał, 04.09.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z Pana pismem przesłanym drogą elektroniczną w dniu 4 września 2008 roku dotyczącym sprawy SGG. 7430/Ot-3-17/08 informuję, że prowadzona jest procedura mająca na celu zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjno kartograficznej umożliwiającej wydanie decyzji administracyjnej w zakresie połączenia dz. 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 w obrębie 105 w Otwocku przy ul. Otwockiej 7.

  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego na ulicy G.Narutowicza po zdjęciu asfaltu od miesiąca czasu nic się nie robi, ograniczono się tylko do ustawienia znaków ograniczających prędkość oraz zasypania powstałych dziur tłuczniem? Spod kół strzelają kamienie a w powietrzu przez cały dzień unosi się kurz, ponieważ jest to droga o dużym natężeniu ruchu.

  Pozdrawiam.
  (Andrzej, 03.09.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Zarząd Dróg Powiatowych sfrezował warstwę asfaltu na ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Reymonta do ul. Tatrzańskiej, aby następnie ułożyć nową nakładkę asfaltową.

  Na wniosek przedstawicieli Miasta Otwocka – kierownika Jednostki Realizującej Projekt w ramach FS, a także przedstawiciela wykonawcy firmy POL – AQUA S. A w związku z budową kanalizacji sanitarnej wymieniony wyżej obiekt drogi protokolarnie przekazaliśmy Miastu i Wykonawcy na czas wykonania inwestycji. Także, wszelkie roszczenia związane z stanem technicznym drogi należy kierować pod adresem Miasta Otwock i firmy POL – AQUA S.A.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy jest możliwe, aby najbardziej kompetentni pracownicy starostwa (Wydziału Architektury) planowali swe urlopy w taki sposób, żeby zastępujące się osoby nie szły na wakacyjny urlop w tym samym czasie ?

  Pozdrawiam.
  (Janusz, 24.08.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Niestety, z Pana wypowiedzi nie mogę wywnioskować kogo uważa Pan za osoby bardziej kompetentne a które mniej. Łatwiej byłoby mi się ustosunkować do wypowiedzi. Informuję Pana, że mamy znacznie większe problemy niż ten poruszony w wypowiedzi, a duża rotacja pracowników wydziału to problem z którym będziemy musieli sobie poradzić. Niemniej, w przyszłości weźmiemy pod uwagę Pańskie spostrzeżenie, które spowoduje, że w okresie urlopowym sposób załatwiania interesantów nie będzie uciążliwy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Nie mogę się z Panem zgodzić odnośnie smrodu z Super Drobiu. Doskonale Pan wie, że pomimo bardzo licznych protestów mieszkańców Karczewa i Otwocka nie zostali oni uznani za stronę w sprawie ...Także wyjaśnienie, że nie wpłynął żaden protest niestety nie przekonuje mnie.

  Mam nadzieję, że władze zarówno gminy, jak i powiatu wreszcie zrobią coś z tym smrodem.

  Pozdrawiam.
  (Wiesław, 17.07.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na maila internauty z dnia 17.07.2008 r. Starostwo Powiatowe w Otwocku informuje, że „smrody” nie pochodzą z firmy Super Drob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. tylko z Zakładu Produkcji Pasz „KEMOS” Sp. Jawna.

  Do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło jedno zarządzenie pokontrolne z dnia 18.06.2008 r. dla ZPP „KEMOS” od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym zarządzono:
  "1. W celu zmniejszenia wielkości emisji substancji zapachowych przestrzegać obowiązku zamykania drzwi hali produkcyjnej.
  2. Przedłożyć w WIOŚ (...) aktualną instrukcję eksploatacji instalacji do dezodoryzacji uwzględniającą wszystkie warianty pracy oraz parametry techniczne.
  3. W celu zmniejszenia emisji substancji zapachowych uwzględnić w procesie dezodoryzacji pracę ciągłą instalacji dezodoryzacyjnej przy uwzględnieniu wariantu pracy wszystkich dysz strumieniowych tj. 15 sztuk lub co najmniej 10 sztuk dysz (również pracujących w sposób ciągły)".

  Ponadto tut. Starostwo skierowało pismo z dnia 16 lipca 2008 r. znak: S/RLiOŚ/7631/4/MJ/2008 do organu inspekcyjnego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o ponowną kontrolę ZPP „KEMOS” czy występują nieprawidłowości w procesie technologicznym lub w zakresie przestrzegania procedur dotyczących minimalizacji uciążliwości odorowych w procesie produkcji pasz z odpadowej tkanki zwierzęcej.

  Z up. Starosty

  Sylwia Dyjasz
  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie, czy coś wiadomo na temat działek leśnych położonych miedzy szpitalem " Batorego" a "OZWiK"? Czy są jakieś plany zagospodarowania w/w terenu?

  Pozdrawiam.
  (Witold, 16.07.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Plany zagospodarowania przestrzennego leżą w gestii Rady Miasta Otwocka i proszę uprzejmie tam zwrócić się z pytaniem.

  Z up. Starosty

  Dariusz Grajda
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Znowu śmierdzi z Super smrodu, przepraszam Super Drobiu. Czy naprawdę nie można nic z tym zrobić? Dziś w Karczewie nie można wytrzymać, trzeba zamykać okna, podczas gdy temperatura na zewnątrz wynosi 30'C! Proszę mi powiedzieć, jak to się ma do hasła: "Powiat Otwocki - Lider Sosnowych Klimatów" ... ?

  Pozdrawiam.
  (Wiesław, 03.07.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, iż dla instalacji do uboju zwierząt (drobiu) wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, aktualnie Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

  W dniu 27 lipca 2006 r. do Starosty Otwockiego wpłynął wniosek Super Drob S. A. o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju zwierząt przy ul. Armii Krajowej 80 w Karczewie. Starosta Otwocki w dniu 28 sierpnia 2006r. zawiadomił o toczącym się postępowaniu, a także poinformował o możliwości złożenia uwag i zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.W tym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski do sprawy. Następnie decyzją Nr 598/2007 Starosta Otwocki, po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, udzielił firmie Super Drób pozwolenia zintegrowanego.

  Aktualnie w sprawie wydanego pozwolenia toczy się postępowanie odwoławcze przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie ul. Senatorska 35.

  Z up. Starosty

  Jan Matyszewski
  Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Odnośnie Pana odpowiedzi na moje pytanie z 16.06, oświadczam, że nie wnosiłam żadnej sprawy o wydzielenie z obrębu działki nr 48 drogi dojazdowej ,gdyż nie było takiej konieczności , bo w tym czasie istniała ul. Nadświdrzańska biegnąca wzdłuż mojej działki od ul Żurawiej w kierunku torów kolejowych o czym świadczy mapa wyrys z map geodezyjnych z zaznaczonym tym odcinkiem ulicy i poświadczona o jej zgodności z mapami urzędowymi czerwona pieczęcią dla sądu. Proszę jedynie o podpowiedź jak załatwić przywrócenie tego odcinka ul. Nadświdrzańskiej z pominięciem wnoszenia sprawy do sądu o ustanowienie drogi dojazdowej.

  Pozdrawiam.
  (Urszula, 30.06.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 30.06.2008 r. informuję, że na mapach ewidencyjnych, które zostały sporządzone podczas odnowy ewidencji gruntów miasta Józefowa w 1981 r. do działki ewidencyjnej nr 42 obręb 94 bezpośrednio przylega użytek oznaczony symbolem N – nieużytek. Brak jest informacji o opisanym przez Panią przebiegu ulicy Nadświdrzańskiej. Ewidencja gruntów rejestruje stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Na wyrysie, na który się Pani powołuje ul. Nadświdrzańska wykazana jest linią przerywaną, nie posiada numeru ewidencyjnego, nie stanowi więc odrębnej działki ewidencyjnej, wchodzi w skład działek 31 i 38. Zgodnie z Art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  W piśmie złożonym 06.05.2008 w Kancelarii Powiatu prosiłem Pana o spotkanie z mieszkańcami Izabeli i Michałówka w sprawie drogi 2701w. Na dzień dzisiejszy nie dostałem odpowiedzi. Wiem, że mieszkańcy Michałówka spotkali się z Panem M.Pszonką, lecz nas mieszkańców Izabeli nikt nie poinformował o takim spotkaniu.

  Pozdrawiam.
  (Sołtys wsi Izabela Radosław Łabędź, 17.06.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Spotkanie z mieszkańcami Michałówka w którym uczestniczyłem osobiście, zwołane było przez p. Marka Jędrzejczaka wójta gminy Wiązowna.

  Jeżeli chodzi o budowę drogi 2701 W sprawa przedstawia się następująco:
  Powiat Otwocki podpisał na realizację w/w zadania, porozumienie z gminą Wiązowna na mocy którego gmina przekaże powiatowi kwotę 167.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na odcinkach dróg: od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka – etap I, teren zabudowany w miejscowości Izabela i Michałówek od Izabeli do Michałówka – etap II.

  Wykonanie dokumentacji na wymienione powyżej dwa etapy nastąpi w roku bieżącym. Z komponentu „J” otrzymaliśmy pomoc finansowa na rzeczowe wykonanie zadania w wysokości 500.000,00 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, w roku przyszłym chcemy rozpocząć realizację zadania. Następne etapy wykonania inwestycji będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych. Zadanie o którym mowa powyżej nie jest wpisane do WPI.

  Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, w budżecie powiatu jest przeznaczone na rok 2008 kwota 650.000,00 zł. bez podziału na jakie drogi i w jakich miejscowościach.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Pnie Starosto

  Jestem właścicielką działki w Józefowie przy ul. Nadświdrzańskiej 7 nr. ew.42 obręb 94.Przy próbie sprzedania działki dowiedziałam się w Urzędzie gminy w Józefowie, że działka nie ma drogi dojazdowej, mimo że na wyrysach z 1988r zrobionych do sprawy spadkowej i księgi wieczystej droga ta istnieje i jest wydzielona z dz.nr 48 należącej do Skarbu Państwa i graniczącą z moja posesja od strony rzeki Świder.(o czym świadczy także adres posesji). Po zbudowaniu boiska piłkarskiego, jakiś urzędnik wymazał z map oprócz części ulicy Nadświdrzańskiej zabranej pod boisko także 50 metrowy odcinek między boiskiem a ulicą Żurawią stanowiący jedyny dojazd do posesji.

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zniknięcia z map jedynej drogi dojazdowej i pomoc w jej przywróceniu, gdyż bez dojazdu działka straciła całkowicie wartość i nie mogę jej sprzedać.

  Z góry dziękuję za odpowiedź i w miarę możliwości pomoc.

  Pozdrawiam.
  (Urszula, 16.06.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W związku z Pani pismem z dnia 16.06.2008 r. uprzejmie informuję, że działka ewidencyjna nr 48 w obrębie 94 została wykazana w operacie ewidencyjnym miasta Józefowa podczas odnowy ewidencji gruntów w 1981 r. Z dokumentów zgromadzonych w operacie geodezyjno-prawnym nie wynika, że w/w nieruchomość uległa podziałowi w celu wydzielenia drogi dojazdowej.

  Jednocześnie informuję, że służebności nie są przedmiotem ewidencji gruntów i informacje o nich nie podlegają ujawnieniu w rejestrach.

  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy ma Pan odpowiedź w sprawie przeprawy promowej przez Wisłę do Konstancina?

  Pozdrawiam.
  (Jarek, 11.05.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Tak, otrzymałem odpowiedź od burmistrza Konstancina w dniu 28.04.2008 roku. Niestety, tak jak przewidywałem w kwestii realizacji przeprawy mostowej i przeprawy promowej nie zostały do chwili obecnej podjęte żadne działania.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki