Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałbym uzyskać kilka podstawowych informacji na temat planowanej budowy Mostu w systemie PPP:
  - Do kiedy w/w inwestycja ma być zrealizowana?
  - Kiedy może zostać ogłoszone zamówienie przetargowe (przybliżona data - np. wiosna 2010)?
  - Przybliżony koszt inwestycji.
  - Zakres inwestycji (czy tylko sam most będzie wchodził w zakres budowy, czy także i również: drogi dojazdowe, elementy infrastruktury drogowej, przebudowa linii energetycznych itp.).
  - Podstawowe założenia inwestycji.
  - Inne dodatkowe informacje, które może mi Pan udzielić.

  Pozdrawiam.
  (Michał, 05.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 5.10.2009 roku w sprawie planowanej budowy mostu w systemie PPP uprzejmie informuję, że przedmiotowa inwestycja jest we wstępnej fazie rozważania możliwości jej realizacji. Wizja stanu jej zaawansowania przedstawia się następująco:

  1. Termin realizacji nie został jeszcze ustalony, gdyż do chwili obecnej nie mamy dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich i "ślepych", pozwolenia na budowę.
  2. W październiku zamierzamy rozpisać przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę mostu wraz z drogą dojazdową. Przetarg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, może być ogłoszony z chwilą zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty na wykonanie zadania. Takich środków finansowych nie posiadamy. Ubiegaliśmy się o pomoc finansową w ramach RPO WM, niestety, nasz wniosek nie został zakwalifikowany do finansowania.
  3. Przybliżony koszt inwestycji, na podstawie zakresu robót, oscyluje w granicach 25 mln zł.
  4. Zakres inwestycji obejmuje budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi od strony miast: Otwocka i Józefowa oraz przebudowę istniejącej już infrastruktury technicznej, tj. linii energetycznych, telefonicznych lub gazowych.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Poszukuję odpowiedzi na moje pytanie dotyczące zakończenia modernizacji gruntów we wsi Kosumce obręb 006. Pani zajmująca się obrębem Kosumce w Wydziale Geodezji na ul. Komunardów nie potrafi udzielić mi i mojej rodzinie konkretnej odpowiedzi. W maju tego roku sąd wydał postanowienie dotyczące podziału spadku po moim ojcu. Postanowienie to trafiło bezpośrednio do Wydziału Geodezji, który nie nanosi żadnych zmian podając za powód modernizację. Z informacji uzyskanych od Pani zajmującej się obrębem Kosumce wynika, że pomiary zostały zakończone i sama modernizacja miała zakończyć się do końca sierpnia. Mamy koniec września, a my wraz z rodziną po raz drugi składamy podanie do sądu o odroczenie terminu ujawnienia własności w księgach wieczystych, gdyż nie możemy uzyskać właściwych (z naniesionymi zmianami) wypisów z ewidencji gruntów. Dodam, że jeśli kolejne podanie zostanie odrzucone, cała moja rodzina będzie obarczona grzywnami. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie potrafi mi powiedzieć, kiedy zmiany w ewidencji gruntów zostaną naniesione. Przykre jest to, że na oczach mojej rodziny dokonują się pewne nieprawidłowości związane np. z tym, że nasze dokumenty wróciły już od modernizatora i przez 2 tygodnie nikt się nie zajął tym, że zmiany z protokołu sądowego dotyczącego podziału nie zostały naniesione. Wszystko działo się na moich oczach, gdybym nie przyszła do Wydziału Geodezji dokumenty zapewne leżały by nietknięte. Tymczasem Pani od modernizacji stwierdziła w rozmowie telefonicznej, że nie zdążyła nanieść tych zmian, a jakiś miesiąc wcześniej, również w mojej obecności skierowała prośbę do Pani zajmującej się obrębem Kosumce, aby to ona naniosła te zmiany. Czy w takiej sytuacji można powiedzieć, że pracownicy znają swoje kompetencje?

  Jest mi bardzo przykro pisać o takiej sprawie, ale wraz z rodziną nie wiemy już co mamy robić i jak uzyskać rzetelne informacje. Jeżeli Pan nie jest w stanie odpowiadać na takie zagadnienia na tych łamach, jestem gotowa skierować pisemną skargę, gdyż z wielkim żalem stwierdzam, że w żaden inny sposób nie da się załatwić tej sprawy.

  Pozdrawiam.
  (Joanna, 30.09.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W związku z Pani pytaniem dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów, m.in. obrębu Kosumce gmina Karczew, informuję, że prace te wykonywane są na zlecenie Starostwa przez firmę geodezyjną „Geonet” Jan Fudali.

  Tryb prac związanych z modernizacją określa art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). Obecnie wykonawca prac modernizacyjnych usuwa usterki w operacie opisowo – kartograficznym ewidencji gruntów i budynków obrębu Kosumce. Termin, jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie usterek to 9 października 2009 roku. Po usunięciu usterek będzie możliwe przyjęcie operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego i opublikowanie informacji Starosty Otwockiego, że projekt operatu stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  Zmiany w rejestrze wynikające z bieżącego prowadzenia rejestru ewidencyjnego są obecnie wprowadzane na bieżąco i można uzyskać informacje z rejestru potwierdzające wprowadzenie tych zmian. Natomiast informacje dotyczące zmian wynikłych w procesie przeprowadzonej modernizacji będą dostępne po przyjęciu materiałów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

  Zmiany wynikające z postanowień sądowych zostały naniesione w rejestrze ewidencyjnym. W zakresie szczegółowych informacji proszę się skontaktować z Geodetą Powiatowym, ul. Komunardów 10, pok. 13.

  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Planuję postawić osłonę akustyczną lub płot lamelowy wzdłuż ogrodzenia pomiędzy moją działką a sąsiednią.Nie będzie to związane na stałe z gruntem. Czy mogę to zrobić bez zgody urzędu oraz do jakiej wysokości od gruntu może sięgać taka osłona?

  Pozdrawiam.
  (Aldona, 23.09.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W związku z e-maillem z dnia 23 września 2009 roku (godz. 19.07) uprzejmie informuję, iż biorąc pod uwagę informacje zawarte w w/w wniosku, zgodnie z art. 30.1.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Lokalizację ogrodzenia określają warunki zabudowy stanowione przez właściwą miejscowo gminę na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Natomiast w przypadku osłony akustycznej (ekranu akustycznego) należy uzyskać pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
  1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
  4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

  Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
  1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
  4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
  W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany powinien zawierać:
  1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
  2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  3) stosownie do potrzeb:
  a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geo-techniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

  Projektu zagospodarowania działki nie załącza się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto zgodnie z art. 35.6 cytowanej ustawy w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

  Z up. Starosty

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Uprzejmie proszę o informacje w następującej sprawie: odziedziczyłem w
  spadku działkę na terenie Otwocka, działka ta została zakupiona przez pradziadków w celu budowlanym w 1943 i figuruje w akcie notarialnym jako działka gruntowa z dostępem do drogi publicznej. Niestety na skutek różnych zawirowań powojennych działka nie została zabudowana, rodzina przeprowadziła się z Warszawy na południe Polski. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po moim ojcu zainteresowałem się tą działka, w 2007 roku została założona nowa księga wieczysta (na miejsce dawnej) i okazało się ze w ewidencji gruntów ta działka jest wpisana jako działka leśna z planowanym dolesieniem. Próbowałem mimo tego uzyskać warunki zabudowy,ale ze względu na wpisany charakter działki odmówiono mi. W.W działka leży przy drodze publicznej, graniczy z działką budowlaną i zabudowaną w okolicy budują się nowe domy, rosną na niej sosny podobnie jak na wszystkich innych sąsiednich działkach, na których znajdują się domy. Ponieważ ta działka nie została kupiona jako las i nie wiadomo, kto zmienił jej przeznaczenie chciałbym prosić o informacje, jakie dokumenty powinienem złożyć, aby starać się o przywrócenie stanu pierwotnego działki, co umożliwi mi staranie się o wz i zbudowanie na tej działce domu.

  Pozdrawiam.
  (Wojciech, 02.04.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z pytaniem skierowanym do Starosty w sprawie zmiany przeznaczenia działki wyjaśniam, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.

  Art. 4 ust. 1 w/w ustawy stanowi że, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

  Dane dotyczące działki ujawnione w ewidencji gruntów i budynków nie obejmują zapisów określających przeznaczenie danego terenu. Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne odnośnie gruntów (działek ewidencyjnych) ewidencja zawiera informacje dotyczące ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów jeżeli zostały założone dla nieruchomości.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zaliczeniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych decydują informacje zawarte w operacie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz faktyczny sposób wykorzystywania gruntu ustalony w oparciu o kryteria wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W latach 1999-2001 na terenie miasta Otwocka była wykonywana modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków. W ramach wykonywanych prac przeprowadzono kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Postępowanie klasyfikacyjne zakończono ostateczną decyzją, a jej wyniki ujawniono w operacie opisowo-kartograficznym zmodernizowanej ewidencji gruntów. W świetle powyższego stan wykazany w ewidencji gruntów w zakresie klas gleboznawczych poszczególnych użytków jest obowiązujący.

  O zmianę przeznaczenia działki należy wystąpić do Prezydenta Miasta Otwocka.

  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy powiat będzie dofinansowywał start dla zawodników z Powiatu Otwockiego na MTB Mazovia w Otwocku? Chodzi mi głównie o opłaty za dystans Mega. Jeśli tak to bardzo dziękuję, ponieważ w ten sposób powiat tworzy warunki do rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży.

  Pozdrawiam.
  (Adrian uczeń szkoły średniej, 17.03.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, że jest brak możliwości prawnych dofinansowania indywidualnego wpisowego zawodnika. Organizator MTB pobiera wpisowe w wysokości 50 PLN płatne na 2 tygodnie przed maratonem, na dystans Mega i Giga. Niestety chętni muszą samodzielnie pokryć wpisowe. Powiat Otwocki dofinansuje w br. zawody w kwocie 750 PLN z przeznaczeniem na nagrody.

  Z up. Starosty

  Dariusz Grajda
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałabym się dowiedzieć coś na temat działek leśnych za wodociągami w otwocku (obręb 137), a dokładniej czy jest szansa na przekształcenie na działkę budowlaną?

  Pozdrawiam.
  (Agnieszka, 11.02.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W sprawie przeznaczenia działek leśnych za wodociągami w Otwocku, należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, gdyż uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego leży w gestii gminy Otwock. Władze Otwocka odpowiedzą Pani także o możliwości przekształcenia działki leśnej na działkę budowlaną.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Pana informacja (mój poprzedni mail z dnia 25.01.2009r) o nieprzewidywalnym terminie przebudowy drogi we wsi Izabela, jest szokująca. Wydawać by się mogło, że droga w tak złym stanie technicznym powinna być priorytetem w planowanych inwestycjach. Jakie były kryteria wyboru takiej kolejności realizacji tego zadania? Jeżeli jest to możliwe proszę o podanie przybliżonego terminu decyzji o zakwalifikowaniu (lub nie) wniosku, o którym Pan pisał. Co z dofinansowywaniem w ramach tzw. schetynówek?

  Pozdrawiam.
  (Krystyna, 03.02.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Informacja którą podałem Pani w sprawie przebudowy drogi we wsi Izabela, być może jest szokująca ale prawdziwa. Wniosek o dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 2701 W Majdan – Izabela – Duchnów został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 31.01.2008 r. w ramach komponentu J "Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego". W nim wskazano pierwszy odcinek do realizacji właśnie od miejscowości Duchnów przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka. Jeżeli zaś chodzi o podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu naszego wniosku w ramach RPO WM, chodzi o przedmiotowe inwestycje, żadnego terminu niestety nie mogę podać. Możemy domniemywać, że będzie to w drugim kwartale bieżącego roku.

  Wnioski w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zostały decyzją Zarządu Powiatu złożone dwa. Z tego jeden został zakwalifikowany do finansowania tj. „Rondo skrzyżowanie ulic Mieszka I, ul. Kraszewskiego, ul. Łąkowej z przebudową elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia w Otwocku.” Drugi tj. przebudowa drogi tzw. „gozdowskiej” nie uzyskał dofinansowania.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Nie wiem, czy do Pana powinnam zadać to pytanie, ale mam nadzieję, ze Pan mi w tym pomoże. Gdzie mogę się udać, aby zapytać o scalanie gruntów w Świerku? Odziedziczyłam w spadku kilka działek znajdujących się na terenie w/w, ale o małej powierzchni a w różnych miejscach. Dowiedziałam się, ze jest coś takiego jak scalanie gruntów tylko nie wiem czy gmina przewiduje to w najbliższym czasie, czy też trzeba składać w tej sprawie jakieś pisma?

  Proszę o odpowiedź i z góry bardzo serdecznie dziękuję.

  Pozdrawiam.
  (Jolanta, 26.01.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W związku z pytaniem dot. scalenia gruntów informuję, że te kwestie regulowane są przez dwie ustawy:
  - ustawę z dnia 26.03. 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr. 178 póz. 1749 z póżn. zm.) regulujące scalenie gruntów rolnych i leśnych -organem prowadzącym postępowanie jest w tym przypadku starosta.
  - ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, póz. 2603 z późn. zm) regulujące scalenia i podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne - organem w tym przypadku jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

  W tut. Starostwie obecnie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie scalenia gruntów rolnych na terenie miasta Otwocka. W sprawie możliwości scalenia i podziału w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami należy zwrócić się z zapytaniem do Urzędu Miasta w Otwocku.

  Z up. Starosty

  Jacek Kosowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Dziękuje za odpowiedź (mój poprzedni mail z dnia 05.11.2008r.) Na podstawie Pana odpowiedzi zadałam pytanie Wójtowi gminy Wiązowna o plany przebudowy drogi we wsi Izabela powołując się na Pańską informację, że inwestycja ta zależy również od pewnych decyzji Gminy. Oto, jaką otrzymałam odpowiedź:
  "W dniu 27.06.08 została zawarta umowa porozumienie pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Wiązowna w sprawie wspólnego wykonania inwestycji – budowy drogi Powiatowej Nr 2701 W na odcinku Majdan – Izabela - Michałówek - Duchnów. Na podstawie w/w umowy gmina przekazała 167.000zł Zarządowi Powiatu. Dodatkowo w 2008 Powiat otrzymał dotację w wysokości 500.000 z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na realizację w/w inwestycji. Z informacji podanych przez Urząd wynika, że budowa drogi powiatowej nr 2701 Uchwałą Nr 125/XIX/08 z 06.08.08 została ujęta w wieloletnim Planie Finansowym Powiatu, ponadto został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo wykonawczej. Inwestorem właścicielem drogi jest Powiat Otwocki i tam należy szukać informacji w sprawie
  realizacji budowy drogi powiatowej nr 2701W."

  Z obu odpowiedzi wynika, że w przypadku drogi we wsi Izabela działa doskonale zasada przysłowiowego ping-ponga. Proszę o rzetelną odpowiedź, kto na podstawie ww. porozumienia-umowy jest odpowiedzialny za budowę drogi we wsi Izabela? Kiedy aktualne doło-rozlewisko zacznie odpowiadać standardom drogi powiatowej?(aktualne zdjęcia drogi przesłałam na maila Powiatu). Myślę, że dokumentacja fotograficzna tłumaczy determinację mieszkańców Izabeli.

  Pozdrawiam.
  (Krystyna, 25.01.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani wystąpienie informuję, że jeżeli chodzi o budowę drogi we wsi Izabela żaden tzw. ping – pong nie jest przez nas stosowany. Sprawa, kto ma realizować budowę drogi jest przesądzona w zapisach w zawartym porozumieniu pomiędzy Gmina Wiązowna – Powiat Otwocki. Inwestorem jest oczywiście Starostwo Powiatowe w Otwocku. Jest natomiast kwestia kolejności realizacji wspomnianego powyżej zadania. Otóż w pierwszej kolejności będzie realizowana budowa drogi od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka . Tak został złożony wniosek w ramach komponentu „J” i na ten fragment otrzymaliśmy dotację w wysokości 500.000 zł. Na obecną chwilę też nie wiemy, na jaki zakres robót środków finansowych wystarczy. Stąd w mojej odpowiedzi zapis, że zakres prac zależy od współfinansowania przez Gminę Wiązowna. Na dzień dzisiejszy przy środkach, które posiadamy nie ma mowy o realizacji drogi w Izabeli.

  Jedyną możliwością zrealizowania zadania w całości a więc także w Izabeli jest pozyskanie środków przez Powiat w ramach RPO WM, o które wystąpiliśmy. Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę formalną. Obecnie czekamy na pomyślne wiadomości o zakwalifikowaniu naszego wniosku do finansowania ze środków unijnych. Chcę Panią poinformować, że wykonanie w całości zadania ma kosztować blisko 10 mln zł. Powiatu absolutnie nie stać na sfinansowanie zadania ze środków powiatu.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto

  Uprzejmie proszę o informację, czy w rejestrze stowarzyszeń zwykłych (wedle mojej wiedzy w Starostwie powinien być prowadzony taki rejestr) zarejestrowane jest Stowarzyszenie Sympatyków Radia "Manufaktura"?

  Pozdrawiam.
  (Marek, 02.01.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pana e-maila z dnia 2 stycznia 2009 roku, uprzejmie informuję, iż stowarzyszenia na nazwie “ Stowarzyszenia Sympatyków Radia MANUFAKTURA widnieje w rejestrze stowarzyszeń powiatu otwockiego pod. poz. S/ORiS/5051/137/2008.

  Organem nadzorczym nad większością stowarzyszeń jest starosta; organ ten został powołany ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

  Nadzór polega przede wszystkim na stosowaniu środków zapobiegających naruszaniu prawa przez podmiot podlegający nadzorowi lub na zastosowaniu środków dążących do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W myśl przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach głównym kryterium stosowania środków nadzoru jest kryterium legalności.

  Rejestr stowarzyszeń powiatu otwockiego jest wykazem wszystkich podmiotów prawnych posiadających określone właściwości. Te podmioty to: uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia podlegające obligatoryjnemu obowiązkowi wpisu do KRS.

  Rejestracja stowarzyszenia polega na formalnym zakwalifikowaniu podmiotu ubiegającego się o pewien status jako spełniającego ustawowe wymagania i tym samym dopuszczenia go do działalności w tym charakterze.

  Z up. Starosty

  Eliza Twaróg
  Podinspektor