Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o interwencję. Mam problem z firmą Netia S.A. Próbuję się z nim zwrócić do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Otwocku, jednak jest on nieobecny (Pani dojeżdża, jest zima), mimo obowiązujących godzin pracy (np. dziś tj. 22 grudnia o godzinie 9.35). Wysyłam maile - bez odpowiedzi. Jak Urząd chce bronić praw konsumentów, kiedy sami Rzecznicy ich lekceważą?

  Pozdrawiam.
  (Adam, 22.12.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informujemy, że pytanie zostało przekazane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rzecznik rozpatruje wnioski w kolejności ich wpływu. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 2 - 3 miesiące.

  Jeśli istnieje konieczność pilnego załatwienia sprawy, uprzejmie prosimy o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, p. Anną Jackowską, która przyjmuje w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00 oraz wtorki w godz. 9:00 - 11:00 w Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Górna 13, tel. 22 779 32 95 wew. 353.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy będzie informacja na stronie powiatu, jakie firmy złożyły oferty na projektowanie nowego mostu przez Świder między Otwockiem a Józefowem?

  Pozdrawiam.
  (Tomek, 16.12.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, że na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę mostu przez rzekę Świder wraz z drogami dojazdowymi oferty złożyły następujące firmy:
  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLMOST Jerzy Materek, kwota 721 630,00 PLN
  2. OCSC Sp. z o.o., kwota 976 976,00 PLN
  3. KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o., kwota 1 298 934 PLN

  Do wykonania projektu wybrana została firma, która zaoferowała najniższą cenę, czyli Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLMOST Jerzy Materek.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Zwracam się z zapytaniem dotyczącym odralniania ziemi i opłat z tym
  związanych oraz z opłat adienckich. Z pytaniem tym zwróciłem się w pierwszej kolejności do właściwego Urzędu Gminy, zostałem jednak skierowany do Państwa. Proszę zatem o udzielenie mi odpowiedzi.
  1) Jestem właścicielem działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe (dwie działki po 1000 m2 każda). Działki te nabyłem od osoby, która wcześniej użytkowała je jako grunty rolne, następnie dokonała przekształcenia, podziału i sprzedała je kilku osobom (między innymi mnie). Mam pytanie, czy z tytułu tych czynności trzeba będzie zapłacić opłata za odrolnienie początkową i opłaty okresowe? Czy te opłaty będzie musiał płacić poprzedni właściciel, czy też ja? Słyszałem również, że są jakieś możliwości zwolnienia. Jeżeli tak to, czy w tym przypadku istnieje taka możliwość?
  2) Kolejne pytanie dotyczy opłat adienckich - czy w opisanej wyżej sytuacji, takie opłaty będą naliczane? Jeżeli tak to czy na mnie czy na poprzedniego właściciela?
  3) Jestem również właścicielem gruntów rolnych ok. 2 ha klasa V i VI.
  Zamierzam dokonać przekształcenia ich na cele mieszkaniowe i podziału, a następnie sprzedaży. Jak w takim przypadku wygląda kwestia opłat za
  odrolnienie i opłat adienckich?

  Pozdrawiam.
  (Sylwester, 16.12.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Opłata adiacencka jest zadaniem gminy i tam należy zwrócić się w powyższej sprawie, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 oz. 2603). Mimo dwukrotnej próby kontaktu z Panem w celu ustalenia właściwego Urzędu Gminy, nie otrzymaliśmy od Pana odpowiedzi, w związku z czym:

  1. i 2. Zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 12 a:
  Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:
  1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
  2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.
  Zgodnie z art. 12 a – przewidziane jest zwolnienie z mocy prawa od należności / opłat, jeżeli zostały spełnione powyższe dwie przesłanki.

  W zakresie zbycia gruntów, co do których wydano decyzję, a nie wyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia opłat ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest zobowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.

  3. W razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę. Zbywający jest zobowiązany uprzedzić o tym nabywcę.

  Z up. Starosty

  Dariusz Grajda
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie dotyczące kolei. Proszę powiedzieć, co robi Starostwo w sprawie dojazdu koleją do Warszawy, a mianowicie jest za mało pociągów w szczytach porannych i południowych. W pociągach panuje niesamowity ścisk, ludzie się cisną jak bydło, a zanosi się jeszcze na to, że kolej zamierza zmniejszyć częstotliwość pociągów do Warszawy.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 04.12.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana uwagi dotyczące funkcjonowania kolei uprzejmie informuję, że mimo faktu, iż Koleje Mazowieckie są spółką, nad którą nadzór sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego, Starosta Otwocki jest zainteresowany sytuacją podróżujących koleją z terenu Powiatu Otwockiego i monituje sprawy mieszkańców bezpośrednio u właściciela spółki.

  Starosta Otwocki wystosował do Zarządu Województwa Mazowieckiego wniosek o weryfikację jakości usług świadczonych przez KM, ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość, punktualność oraz stan techniczny składów. Informacje o rezultacie ukażą się na oficjalnej stronie powiatu.

  Jednocześnie informuję, że na mocy porozumienia z 30 grudnia 2008 roku Powiat Otwocki oraz 4 gminy (Otwock, Józefów, Karczew, Wiązowna) współfinansują tzw. wspólny bilet ZTM –KM (ważny na trasie Warszawa – Otwock – Śródborów), tak by zmniejszyć faktyczne koszty, jakie musieliby ponieść pasażerowie KM z terenu powiatu. Udział środków powiatu otwockiego w tych kosztach stanowi 19 % dofinansowania i w roku 2009 wyniósł 150 540 zł.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Wydziałem Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 22 779 32 95 wew.323, e-mail: promocja2@powiat-otwocki.pl

  Skargi i wnioski w sprawie działania Kolei Mazowieckich może Pan złożyć osobiście w budynku spółki, ul. Lubelska 1, Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: skargi@mazowieckie.com.pl

  Z up. Starosty

  Helena Pokorska
  Sekretarz Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Na jaką pomoc finansową może liczyć osoba niepełnosprawna, która chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą? Ewentualnie w jakim terminie?

  Pozdrawiam.
  (Agnieszka, 26.11.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż:

  1. osoba z orzeczeniem grupy niepełnosprawności i pobierająca z tego tytułu świadczenie, będzie mogła zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba „poszukująca pracy”, w tym przypadku nie będzie Pani mogła ubiegać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, lecz może Pani pozyskać takie środki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, tel. 0-22 7194810
  2. osoba z orzeczeniem grupy niepełnosprawności, lecz nie pobierająca z tego tytułu świadczenia, będzie mogła zarejestrować się w Urzędzie Pracy, uzyskać status osoby bezrobotnej, a następnie pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w okresie od 01.12.2009 r. do 28.02.2010 r. Maksymalna kwota dotacji może wynosić 18 670 zł, a szczegółowy regulamin na stronie PUP – www.pup.powiat-otwocki.pl.

  Ponadto informuję, że środki finansowe w 2009 r. na ww. formę zostały wykorzystane, natomiast nowe środki na jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej będą dostępne w 2010 r.

  Z up. Starosty

  Agnieszka Łużyńska
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałabym zapytać, czy można złożyć wniosek o wycięcie drzewa znajdującego się w pasie drogi gminnej? Chodzi mi konkretnie o ulicę Zygmunta w Otwocku. Jedna z wielkich topoli, rosnąca na wysokości numeru 14 grozi złamaniem. Obawiam się, że może uszkodzić dom tam stojący. Dom należy do mojej babci, dlatego chciałabym temu zapobiec. Bardzo proszę o odpowiedź, bądź o wskazówkę do kogo mam zgłosić się z tą prośbą.

  Pozdrawiam.
  (Paulina, 24.11.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220z póżn. zm.)
  art. 83 - wniosek o wycięcie drzew składa posiadacz nieruchomości, dołączając zgodę właściciela, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, przyczynę i termin usunięcia drzewa, wielkość powierzchni, z której ma być usunięty krzew w m2,
  - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje wójt, burmistrz, prezydent - osoba prywatna występuje z wnioskiem o usunięcie drzew do wójta/burmistzra/prezydenta
  art. 90 - w odniesieniu do nieruchomości, będącej własnością gminy czynności te wykonuje starosta - gmina składa wniosek do starosty o wydanie zezwolenia.

  W przypadku gdy drzewo zagrażające znajduje się w pasie drogi gminnej sugerowałabym wystosowanie pisma do Prezydenta Miasta Otwocka z prośbą o wystąpienie do Starosty Otwockiego z wnioskiem o wycięcie drzewa, argumentując, że drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych. Jednocześnie mając pewność, że drzewo znajduje się na nieruchomości, będącej własnością gminy to samo pismo należy przekazać do wiadomości Staroście Otwockiemu. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, jeśli drzewa znajdują się na nieruchomości należącej do Powiatu.

  Jeżeli są jakieś trudności w ustaleniu, kto jest właścicielem nieruchomości należy zadzwonić do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, a urzędnicy powinni w szybkim czasie ustalić właściciela. Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organy administracji państwowej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki (do miesiąca, w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy).

  Z up. Starosty

  Dariusz Grajda
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Czemu pałac w Starym Otwocku jest zamknięty? Czy nie można go otworzyć w sezonie jesienno - zimowym ? Widać, że przyjeżdża dużo samochodów i zawraca, a ponadto w samym Karczewie nie ma parku, gdzie można spokojnie pospacerować.

  Pozdrawiam.
  (Marianna, 23.11.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Uprzejmie informuję, że Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim znajduje się pod opieką konserwatora, natomiast na zagospodarowanie Karczewa wpływ mają organy samorządu lokalnego - Burmistrz i Rada. Starosta Otwocki nie posiada kompetencji, które pozwalałyby mu na podejmowanie decyzji w sprawach, o których Pani pisze.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Chodzi mi o to, że Marszałkowi Adamowi Struzikowi z PSL (partia, którą również Pan reprezentuje), podlega MZDW. Polecam przeczytanie artykułu www.miasta.gazeta.pl

  Pozdrawiam.
  (Jerzy, 18.11.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Jerzy

  Informacje dotyczące nadzoru nad działaniem MZDW można uzyskać na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.bip.mazovia.pl.

  Pod tym adresem znajdzie Pan m.in. przejrzysty podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki lekturze informacji zawartych na ww. stronie internetowej będzie można się dowiedzieć, że MZDW podlega Członkowi Zarządu p. Piotrowi Szprendałowiczowi, który nie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Po raz kolejny pragnę Pana zapewnić, że Starostwo Otwockie dokłada wszelkich starań w celu pozyskania rzetelnych informacji dotyczących budowy mostu na rzece Wiśle oraz uruchomienia przeprawy promowej, a także uzgodnień w sprawie udziału Powiatu Otwockiego w tej inwestycji.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  W sprawie mostu Konstancin-Józefów, proponuje skontaktować się z MZDW, gdzie większość stanowisk obejmują ludzie z partii z której Pan startował w wyborach:-). Może się uda wpłynąć na decydentów o przyspieszeniu tak ważnej przeprawy mostowej.

  Pozdrawiam.
  (Jerzy, 16.11.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Z Pana wypowiedzi wynika, że doskonale zna Pan osoby zatrudnione w MZDW. Proponuję podać konkretne imiona i nazwiska, zajmowane stanowiska, a ja następnie ustosunkuję się do Pana sugestii.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  W zeszłym roku odpowiedział Pan, że "sprawa przeprawy przez Wisłę na wysokości Konstancina była rozpatrywana 2, może 3 lata temu. Problem został, a decyzji w przedmiotowej sprawie niestety nie ma. Otóż władze Góry Kalwarii, jak i Konstancina sprawę postawiły jasno - budowa mostu tak ale łącznie z budową obwodnicy Konstancina."

  Otóż budowa obwodnic po protestach ma ruszyć w ciągu kilku miesięcy, więc może warto zainteresować się mostem lub promem przez Wisłę na wysokości Konstancina.

  Pozdrawiam.
  (Jakub, 09.11.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie Pana informuję, że w kwestii budowy mostu na rzece Wiśle oraz uruchomienia przeprawy promowej, niestety, nie mamy żadnych nowych informacji. Sądzę, że gdyby podjęte były jakieś działania, to jako Powiat i Starostwo Powiatowe w Otwocku – strona w postępowaniu - zostalibyśmy powiadomieni przez inicjatorów przedsięwzięcia.

  Niemniej, uznając Pana zainteresowanie za zasadne, w dniu 13 listopada 2009 roku wystąpiłem do Burmistrza Konstancina o udzielenie wyczerpującej informacji w przedmiotowej sprawie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka,
  Wicestarosta Otwocki