Jesteś tutaj:

Geolog Powiatowy – GO

3142
Główny Specjalista Agnieszka Fleiszfreser
tel. (22) 788-15-34
(22) 779-29-29
(22) 788-15-35
(22) 779-62-56
(22) 788-15-37
(22) 788-14-65w. 356
e-mail: geolog@powiat-otwocki.pl


Do zakresu i kompetencji Geologa Powiatowego należy :
  • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczącymi:
-złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
- badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
- robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
  • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
  • udostępnianie informacji geologicznej w zakresie właściwości Starosty;
  • przekazywanie materiałów geologicznych pozostałym organom administracji geologicznej.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5