Jesteś tutaj:

Zadania i kompetencje

3449
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
  6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub w przepisach odrębnych, w tym występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Do Rzecznika można się zwrócić się jeżeli posiadamy zastrzeżenia do jakości nabytych usług lub towarów i z tego powodu pozostają w sporze z usługodawcą czy sprzedawcą. Rzecznik udzieli konsumentowi wszelkiej możliwej pomocy, która na ogół polega na występowaniu w imieniu konsumenta wobec przedsiębiorcy czyli na zastępowaniu go w sporze z przedsiębiorcą

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5