Jesteś tutaj:

Obsługa osób niepełnosprawnych

3092
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Otwocku mogą skorzystać z pomocy: wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej, lub wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Osoba uprawniona, chcąca skorzystać przy załatwianiu spraw w urzędzie z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest zobowiązana zgłosić powyższe do Starostwa Powiatowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych. ), poprzez: pocztę elektroniczną kancelaria@powiat-otwocki.pl faks (22) 778-1-302 telefonicznie (korzystając z osoby przybranej) : (22) 778-1-300, (22) 778-1-339, (22) 778-1-326

W zgłoszeniu prosimy o: podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania osoby uprawnionej, wskazanie wybranej metody komunikowania się, z podaniem adresu-email, numeru telefonu, wskazanie terminu, w którym Starostwo ma zapewnić obsługę osoby uprawnionej, określenia tematyki załatwianej sprawy. Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy, będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila, faksu. Starostwo zapewnia bezpłatnie dostęp do świadczenia powyższych usług dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Starostwo poinformuje na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5