Jesteś tutaj:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – GN

296
W związku z zamknięciem urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku dla interesantów, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, przypominamy o innych możliwościach załatwiania spraw przez mieszańców powiatu. 

Wnioski należy składać drogą mailową, przez e-PUAP, pocztową lub do urny (w zamkniętej kopercie) znajdującej się przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej 13. 

Przygotowane odpowiedzi i wyjaśnienia będą przesyłane drogą pocztową. Dodatkowo w wydziale zawsze jest obecny pracownik, który w miarę możliwości udzieli odpowiedzi na zadawane pytania dot. poszczególnych prowadzonych spraw.

Wzory n/w druków oraz wniosków do pobrania znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakładce: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” .

Przygotowane dokumenty i wyjaśnienia zostaną wysłane listownie bądź pocztą elektroniczną. 

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są telefonicznie pod nr tel. 22 788-15-34 i 35 wew. 361, 362, 364, 365.
e-mail do kontaktów: nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

Zakres zadań
 • aktualizacja rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
 • wydanie decyzji o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu w trwały zarząd,
 • wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne lub na poszerzenie istniejących dróg publicznych,
 • wyrażenie zgody na wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów w Księgach Wieczystych,
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,
 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Otwockiego w drodze przetargowej,
 • przekazywanie na własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,
 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Otwockiego w drodze bezprzetargowej,
 • ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania wspólnoty gruntowej,
 • wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu lub przekazaniu prawa trwałego zarządu pomiędzy państwowymi lub powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5