Jesteś tutaj:

Zarządzanie kryzysowe w Powiecie Otwockim

418
Zarządzanie kryzysowe jest szczegółowo opisane w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W zapisie art. 2. ww. ustawy - Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu [art. 17. 1. ww. ustawy].

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PZZK) powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej „zespołem powiatowym”. [art. 17. 4. ww. ustawy].

Pracę PZZK wspiera Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), którego celem jest zapewnienie:

PRZEPŁYWU INFORMACJI NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, a szczególnie:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Dla sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowany jest Plan Zarządzania Kryzysowego, który opisuje m.in. zagrożenia występujące na terenie powiatu, procedury działania, przepływu informacji, sposobów monitorowania, łączności i współdziałania służb.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego PZZK i PCZK w powiecie otwockim pracują jako elementy systemu wojewódzkiego, gdyż zgodnie z zapisami ustawowymi i Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego – działaniami kieruje Wojewoda Mazowiecki.

Obecnie PCZK monitoruje i koordynuje działania PZZK, które są wykonywane na terenie powiatu, dotyczy to m.in.: współpracy z wojewodą, sąsiednimi powiatami, gminami, służbami, inspekcjami i strażami.

Telefon do PCZK – 22 710 90 90.