Jesteś tutaj:

Sekretarz Powiatu

7454
Andrzej Solecki
tel.: (22) 778-1-317
e-mail: sekretarz@powiat-otwocki.pl
ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 203


Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w starostwie; 
  • koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa oraz jego komórek wewnętrznych;
  • sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu;
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków przez Dyrektorów, Kierowników samodzielnych biur i innych pracowników zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze;
  • koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd;
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych w drodze porozumień gminom i innym jednostkom;
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
  • nadzorowanie bezpośrednio pracy Biura Rady Powiatu oraz Wydziału Organizacyjnego, poza sprawami kadrowymi;
  • wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w Starostwie.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5