Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałbym się dowiedzieć, kiedy zostaną wznowione prace dotyczące budowy chodnika w Glinie przy ul Marii Dąbrowskiej?

  Pozdrawiam.
  (Robert, 07.01.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W projekcie budżetu na rok 2007 jest zaplanowana kwota 100 tys. zł na budowę chodnika w Glinie. Roboty zostaną wznowione w kwietniu, o ile aura na to pozwoli.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego nauczyciele nie otrzymali wypłaty za godziny ponad liczbowe przed świętami?

  Pozdrawiam.
  (Anna, 23.12.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się "z dołu". Zatem powinny zostać one przelane na konta nauczycieli 29.XII. Tylko wynagrodzenie podstawowe wypłaca się z góry.

  Z up. Starosty

  H. Majewska-Smółka
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy Starosta ma uprawnienie do organizowania Wigilii w czasie pracy urzędu? Czy ma prawo nie poinformować o zakłóceniu pracy urzędu z tego względu?

  Pozdrawiam.
  (Maksymilian, 20.12.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Starosta ma prawo organizować spotkanie z pracownikami. Tegoroczna wigilia została zorganizowana w czasie (środa, 20.12. o godzinie 14.30), kiedy zgodnie z regulaminem pracy Starostwa nie było już przyjęć interesantów.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Sprawa, o którą zapytam jest bolączka urzędu na pewno nie od dziś. Mam do przerejestrowania samochód. Mimo kilkakrotnych prób nie udało mi się dotrzeć (po długim oczekiwaniu) do okienka. Pracodawca nie chce (jakby słusznie) udzielić mi z tego powodu dnia wolnego. Zlikwidowana została instytucja "numerków" i zostałam bez wyjścia. Co mam zrobić? Czy przewidywane są jakieś usprawnienia? Jeden dzień przyjmowania petentów do 16.30 to zdecydowanie za mało.

  W Starostwie we wszystkich wydziałach, także w wydziale Komunikacji jest wielu kompetentnych pracowników i utrudnienia jakie występują przy rejestracji pojazdu nie wynikają z ich opieszałości tylko niedostosowanej do sytuacji organizacji pracy.

  Pozdrawiam.
  (Beata, 15.11.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że "numerki" do rejestracji wydawane były w okresie wakacyjnym, na wniosek interesantów. Również na wniosek petentów zrezygnowano z tej formy od dnia 1 września br. W chwili obecnej liczba osób rejestrujących pojazdy znacznie zmalała i wszyscy petenci są obsługiwani w danym dniu.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o podanie podstawy prawnej na mocy której w czasie pierwszej rejestracji w Polsce samochodu nie uszkodzonego, sprowadzonego z obszaru UE z ważnymi badaniami technicznymi, żąda się w wydziale komunikacji badania technicznego zrobionego w PL.

  Pozdrawiam.
  (Dariusz Tratkiewicz, 10.11.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Dariuszu

  Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 lipca 2002r. (z późn. zmianami) z. Dz. U. 133/02 poz. 1123 par. 3. ust. 1. p. 6.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Jesteśmy z Warszawy i rozpatrujemy możliwość osiedlenia się we wsi Skorupy gmina Kołbiel . Interesuje nas czy w najbliższym czasie będzie usprawniona komunikacja i możliwość dojazdu do pracy w Warszawie oraz jaka musi być minimalna powierzchnia działki, aby uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozdrawiam.
  (Alina Roswadowska, 30.10.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Ponieważ o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w tym o minimalnej powierzchni działki, decydują urzędy gmin, proponuję skierować pytanie do UG w Kołbieli.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy każdy petent musi patrzeć jak urzędniczka wprowadza do bazy dane zawarte w składanym wniosku? Czy nie jest zasadnym, sprawdzenie ile czasu potrzeba urzędniczce na wprowadzenie danych i wygenerowanie stosownych dokumentów bez obecności petentów? Posiadając tę wiedzę można zorganizować stanowisko, gdzie jedna osoba sprawdza składane wnioski (wzory w gablocie) i wyznacza termin odbioru wnioskowanych dokumentów. Złożone wnioski systematycznie przekazywane są wyznaczonym pracownikom, którzy na ich podstawie generują żądane dokumenty i przekazują je do odbioru. Sądzę że przy takiej organizacji pracy można ograniczyć co najmniej jeden etat,skrócić czas obsługi petenta do minimum i uzyskać statut przyjaznego, a nie wrogiego urzędu.

  Pozdrawiam.
  (Ireneusz Horbik, 30.10.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że struktura organizacyjna Starostwa jak również warunki lokalowe nie przewidują w chwili obecnej możliwości utworzenia Biura obsługi mieszkańców. W związku z tym interesanci muszą „uczestniczyć” osobiście w całej procedurze rejestracji pojazdu, w tym również przy w prowadzaniu danych do bazy.

  Jednocześnie informuję, że utworzenie Biura wiązałoby się zapewne ze zwiększeniem zatrudnienia, a nie jego zmniejszeniem.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  W imieniu uczniów, Liceum Ogólnokształcącego im. I. Gałczyńskiego w Otwocku, chciałbym Pana prosi o wyrażenie Pańskiego stanowiska na temat tzw. wolontariuszy zbierających w naszej szkole datki na rzecz upośledzonych dzieci. Ci przypadkowi ludzie, często nie budzący zaufania, naruszając porządek lekcji zwracają się do nas z prośbą o zakupienie "cegiełek", z których dochód przeznaczony będzie na różne cele charytatywne. Jako uczniów, niepokoi nas autentyczność intencji w jakich ludzie Ci zbierają pieniądze. Niesmak pozostawia również nachalny charakter kwesty oraz bardzo niska jakość owych cegiełek w stosunku do ceny. Opinia osoby z Pańskim autorytetem, będzie nam bardzo pomocna przy pracy nad projektem prasowym, w którym pomaga nam polonista.

  Pozdrawiam.
  (Tomasz Cegielski, kl. IIIg - Uczeń L.O im. I.Galczynskiego., 13.10.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Pozwolenie na zbiórkę nie było wydane. Nawet na najbardziej zacny cel bez zgody Starosty i powiadomienia o tym dyrekcji szkół zbiórki datków nie powinny być organizowane.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy jest możliwość poznania właściciela nieruchomości jeśli zna się adres położonej nieruchomości a nie wie się kto jest właścicielem?

  Pozdrawiam.
  (Zosia, 30.09.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Dane objęte ewidencją gruntów i budynków są jawne. Jawności nie podlegają natomiast dane osobowe właścicieli i posiadaczy gruntów, budynków i lokali.

  Pojęcie ewidencji gruntów i budynków zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027), który stanowi, iż jest to jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy precyzuje, iż w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się również dane właściciela, bądź osoby, w której władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale lub ich części, łącznie ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub siedzibą tych osób.

  Ewidencja gruntów i budynków wyczerpuje więc znamiona definicji zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

  Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że informacje o gruntach i budynkach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Jawność ewidencji została jednak przez ustawodawcę ograniczona tylko do informacji o gruntach, budynkach i lokalach, z wyłączeniem jawności co do danych właściciela, bądź osoby, w której władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale.

  Informacje dotyczące danych takiej osoby mogą być udzielone na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), albo na mocy przepisów innych aktów prawnych. Nie można zatem przyjąć, że zbiór ten jest zbiorem danych powszechnie dostępnych.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ściany mojego mieszkania przylegają do restauracji w której odbywają się bardzo głośne dyskoteki i imprezy. W dzień i w nocy, wiele razy w tygodniu - hałas, dudniąca, głośna agresywna muzyka wprowadzająca w wibrację ściany mojego mieszkania. Nie da się żyć. Wielokrotne prośby o ograniczenie hałasu, dostosowanie lokalu do prowadzenia tak uciążliwej działalności, wyciszenie lokalu płytami akustycznymi nie przynoszą skutku i pozostają bez odpowiedzi. Policja często odmawia interwencji twierdząc, że lokal ma koncesję i można zakłócać ciszę nocną.

  Kto może mi pomóc? U kogo i w jaki sposób interweniować? Co powinienem zrobić?

  Pozdrawiam.
  (Andrzej, 24.09.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W tej sprawie proponuję zwrócić się do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Karczewskiej 37 w Otwocku, w którego kompetencji jest badanie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska (tel. 719-48-20; 719-48-16; 719-48-18).

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki