Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Panie Starosto

  Prosimy o interwencję w sprawie zasypywania dużych połaci gruntu we wsi Ostrówiec (hektary). Głównie chodzi o przejazd samochodów ciężarowych minimum kilkaset dziennie przez nowy asfalt na Wygodzie (położony w 2017 roku). Biorąc pod uwagę porę roku, wilgotność gruntu oraz jego nocne podmarzanie na pewno spowoduje to nieodwracalne uszkodzenia asfaltu. Przez Ostrówiec nawet trudno przejechać ze względu na błoto i glinę rozrzuconą na asfalcie. Pomimo że Ostrówiec posiada własną drogę (bezpośrednią) ciężarówki jeżdżą przez Wygodę z dużą prędkością pomimo ograniczenia 12T (do ruchu lokalnego). Policja pomimo wielokrotnego zawiadamiania nie interweniuje. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę, że podnoszenie terenów w takiej ilości oraz zasypywanie rowów melioracyjnych, na pewno spowoduje zaburzenia w "gospodarce wodnej" - podniesienie wód gruntowych i lokalne podtopienia.
  (Wieś Wygoda, 04.01.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W nawiązaniu do poruszonych w zapytaniu kwestii, uprzejmie informuję, że zarówno drogi gminne, powiatowe jak i wojewódzkie (przebiegające przez miejscowość Wygoda i Ostrówiec) należą do dróg publicznych, z których może korzystać każdy. Drogi publiczne nie są bowiem budowane i utrzymane w interesie jednostek samorządu terytorialnego, czy nawet w interesie mieszkańców gmin przez które przebiegają, ale w interesie wszystkich użytkowników dróg. Powszechna dostępność korzystania z dróg publicznych wynika wprost z jej definicji, a wszelkie ograniczenia ich dostępności mogą być dokonywane jedynie na zasadzie wyjątku i jedynie w przypadkach uzasadnionych, np. braku wystarczającej nośności, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Położenie nowego asfaltu, wzmożony ruch pojazdów jak i ewentualne mogące powstać uszkodzenia asfaltu, nie mogą stanowić przyczyny do wprowadzenia ograniczeń związanych z możliwością poruszania się po tych drogach ponad te, które zostały już ustanowione.

  Jeżeli zaś chodzi o kwestię „zasypywania dużych połaci gruntu we wsi Ostrówiec”, które mogą „spowodować zaburzenia w gospodarce wodnej” w związku z podnoszeniem terenów i zasypywaniem rowów melioracyjnych, należy się z tą sprawą zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie lub Burmistrz Karczewa, zgodnie z właściwością. Przepis prawa wyrażony art. 191 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje wprost, że w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego (jakim jest m.in. rów), którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie jego poprzedniej funkcji, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód. Ponadto, właściciele gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne, są ustawowo zobowiązani do przeciwdziałania degradacji gleb. W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów niż wskazane powyżej, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów Burmistrz Karczewa, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów.


  Z poważaniem

  Magdalena Żurawska
  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam.

  Zwracam się do Państwa o wyjaśnienie niepokojącego mnie zagadnienia. Posiadam działkę nr 1/227 wąską i długą dostęp do drogi publicznej. Po prawej stronie wzdłuż mojej działki została wybudowana droga wewnętrzna ok 10 lat temu. Obecnie dochodzą mnie wiadomości, że właścicielki działki 55/227zamierzają wybudować drogę wewnętrzną po lewej stronie mojej działki.W planach Urzędu Miasta Otwocka jest koncepcja budowy drogi pod lasem /mapę otrzymałam na zebraniu/. W ten oto sposób moja działkę będą otaczać 4/cztery/ drogi.Czy nie należy wykorzystać już istniejących dróg do zachodzących zmian? Która z tych dróg jest konieczna do wybudowania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z poważaniem
  Barbara Lampart
  (Barbara, 07.05.2017 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Poruszone przez Panią zagadnienie związane jest z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie gminy (w tym przypadku miasta Otwock). To działanie należy do zadań własnych gminy. Oparte jest na ustalaniu ogólnych zasad zagospodarowania poprzez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz szczegółowych zasad – poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
  Dlatego Pani postulaty m.in. dotyczące uwzględniania przy nowych podziałach już istniejących dróg winny być kierowane do Prezydenta Miasta Otwock w ramach przygotowania projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego grunty Wólki Mlądzkiej. Rozwiązaniem zabezpieczającym interesy właścicieli wąskich działek ewidencyjnych jest np. wprowadzenie do ustaleń miejscowego planu zapisów o obszarach wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

  Tym samym stosowne postulaty proszę kierować do Prezydenta Miasta Otwocka.

  Alternatywą jest porozumienie się właścicieli działek sąsiednich co do wspólnego podziału nieruchomości sąsiednich.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień Dobry

  Gdzie na terenie powiatu otwockiego od września 2017 roku dzieci będą mogły realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju ?
  (Joanna, 25.04.2017 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Ze względu na brak szczegółowych informacji m.in. dotyczących wieku dziecka jak również zaleceń zawartych w opinii proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem Oświaty Powiatowej tel. 22 779 29 52 celem omówienia sprawy.

  Z wyrazami szacunku

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Czy Pan starosta posiada informacje ile szkół ponadgimnazjalnych bierze udział w strajku nauczycieli ? I czy powiat popiera ten strajk?
  (Joanna, 27.03.2017 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Uprzejmie informuję, że strajk w dniu 31 marca odbędzie się tylko w jednej szkole, dla której Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, mianowicie w Zespole Szkół nr 1. W tej szkole będzie strajkowało 16 nauczycieli. Powiat nie zajął stanowiska co do strajku, decyzja o przystąpieniu bądź nie, była suwerenną sprawą każdej ze Szkół.

  Z wyrazami szacunku

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowni Państwo

  Zwracam się do Państwa z prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Otóż jestem właścicielką działki nr 1 obręb 227 w Otwocku, na mojej działce stoi woda, na działce sąsiada 'jezioro' ( działka nr 55 obręb 227 ). Jest to wynikiem zakopania rowu przez innych właścicieli działek, jak to możliwe żeby nikt nie zwrócił na to uwagi? Jakie widza Państwo rozwiązanie tego problemu ? Z góry dziękuje za odpowiedz.
  (Barbara, 21.03.2017 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że opisane przez Panią kwestie reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Zgodnie z art. 64b ww. ustawy, w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie jest starosta. Zgłoszone przez Panią problemy zostały już przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku.

  Jednak w przypadku, gdyby stagnowanie wody na Pani działce spowodowane było zmienianiem przez sąsiada stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, wtedy miałyby zastosowanie przepisy art. 29 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne w takiej sytuacji, uwzględniając położenie nieruchomości na terenie Otwocka, Prezydent Miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

  Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do tworzenia spółek wodnych, do których zadań należą między innymi: wykonywanie, utrzymywanie oraz konserwacja urządzeń wodnych, w tym rowów. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Na terenie naszego powiatu działa już kilkanaście spółek, znacznie poprawiając sytuację w zakresie występowania podtopień.


  Z poważaniem

  Magdalena Żurawska
  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień Dobry
  Dlaczego w Specjalnym Ośrodku-Szkolno Wychowawczym nr 1 pracują osoby, które jednocześnie są w wieku emerytalnym i pobierają emeryturę? Jednocześnie pobierają emeryturę i wynagrodzenie. Czy to jest etyczne?
  (Grzegorz, 25.11.2016 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Uprzejmie informuję, że zatrudnienie nauczycieli w wieku emerytalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku spowodowane było potrzebami kadrowymi. W bieżącym roku szkolnym wszystkie osoby aplikujące o zatrudnienie w charakterze nauczyciela i posiadające stosowne kwalifikacje, które złożyły dokumenty aplikacyjne do dnia 25 sierpnia 2016 r. zostały zatrudnione.
  Nauczyciele emeryci realizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także nauczanie indywidualne z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Dwie osoby zatrudnione są na zastępstwo w internacie i świetlicy na czas nieobecności pracowników, przebywających na urlopach macierzyńskich.
  Potrzeby psychofizyczne wychowanków i uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością i zaburzeniami emocji są niezwykle złożone. Ich zaspokojenie gwarantuje dobra znajomość dziecka, nauczanego często przez tę samą osobę od wielu lat oraz wielokierunkowe przygotowanie pedagogiczne z zakresu oligofrenopedgogiki, pedagogiki leczniczej, usprawniania ruchowego, technik relaksacyjnych. Ogromne doświadczenie i niezwykły takt pedagogiczny zatrudnianych w Ośrodku nauczycieli potęgują skuteczność podejmowanych działań.
  W Ośrodku zatrudniani są również pracownicy niepedagogiczni. W bieżącym roku szkolnym zatrudniono 7 nowych osób na stanowisku pomocy nauczyciela, w tym ze względów organizacyjnych trzy panie w wieku emerytalnym w niepełnym wymiarze czasu pracy w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( z powodu braku innych chętnych do wykonywania czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych)).
  Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy zamieszkują na terenie Powiatu Otwockiego.
  W Ośrodku obowiązuje Kodeks Etyki, który został podpisany i przyjęty do stosowania przez wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

  Z wyrazami szacunku
  Dyrektor SOSW Eliza Trzcińska-Przybysz
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Dzień Dobry. Chciałbym się dowiedzieć na czym polega dłuższa praca urzędu w poniedziałki i jaka jest to pomoc dla petenta. Wczoraj o godzinie 16:10 przyszedłem do urzędu z chęcią załatwienia sprawy, po czym ,,miłe" panie powiedziały, że numerki są wydawane do godziny 16 i już niestety nie mogą mnie przyjąć i odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie. Rozumiem ze to niby wydłużenie pracy urzędu to jakaś ściema żeby nikt nie mógł się przyczepić do państwa ale chciałbym przypomnieć że to urząd jest dla ludzi a nie odwrotnie.
  (Daniel, 27.10.2016 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Danielu

  w odpowiedzi na e-maila z dnia 27.09.2016r., informuję, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku przyjmuje interesantów w poniedziałek w godzinach 8-16.30 ( przy czym 16,00 -16,30 pełniony jest dyżur) , wtorek - piątek 8.00 - 15,15. Zarządzanie przepływem i obsługą klientów regulowane jest poprzez urządzenie wydające bilety. System jest podzielony tematycznie: rejestracja, sprawy inne, wydanie dowód rejestracyjnych, prawa jazdy. Automat uwzględnia średni czas przeznaczony na daną czynność ( tj. na rejestrację 30 min, na sprawy inne 15 min oraz na wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy 10 min.) adekwatnie do obsady kadry pracowniczej w danym dniu. Maszyna, po przeliczeniu możliwości przerobowych, automatycznie blokuje wydawanie numerków.

  Jednocześnie informuję, że pracownicy tut. Wydziału Komunikacji dokładają starań aby wypełniać swoje obowiązki w sposób budzący zaufanie mieszkańców do Urzędu.

  Informacja o sposobie załatwiania spraw w Wydziale udzielana jest w każdym przypadku i różnych formach: ustnie przy okienku w godzinach pracy, telefonicznie e-mailowo oraz listownie.

  Z poważaniem
  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydział Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień Dobry

  Zastanawiam się, co za idiota postanowił zrobić ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem dla pieszych na ulicy Hożej od Andriollego do Ronda Raczkowskiego? Nie ma wydzielonego pasa dla rowerów na tej ulicy, a rowerzyści są zagrożeniem dla pieszych. Postawiono znak, że pół chodnika dla pieszych i pół chodnika dla rowerów. Dodam, że obok chodnika są parkingi dla samochodów i parkujący wysiadając często przechodzą przez ten podzielony
  chodnik. A jakby było mało, to wspomnę jeszcze , że bliżej bloków na ulicy Hożej jest drugi chodnik , gdzie wiele razy widziałem już jeżdżących rowerzystów , choć mają wydzielony pas dla siebie od strony ulicy. Cały ten
  kawałek ścieżki rowerowej jest zagrożeniem i dla pieszych jak też dla rowerzystów i parkujących tam kierowców. Czy Szanowne Starostwo może coś z tym zrobić ?
  (Michał, 30.06.2016 r.)
  Foto Krzysztof Kłósek
  Wicestarosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Dzień dobry

  w odpowiedzi na pański e-mail z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczący wykonania ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych na ul. Hożej od ul. Andriollego do ronda Raczkowskiego, uprzejmie informuję, że inwestorem przedmiotowej inwestycji było miasto Otwock, a sama inwestycja została wykonana w 2014 r. na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem Otwockim, a miastem Otwock. Nadmieniam, że roboty budowlane wykonane zostały na podstawie zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego i oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

  W kwestii organizacji ruchu uprzejmie informuję, że wskazany przez pana chodnik stanowi ciąg pieszo-rowerowy oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami znakami C-13/16, po którym na zasadach równorzędnych mogą poruszać się zarówno piesi jak również rowerzyści. Zgodnie z art. 4 pkt 11a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ”art. 4 pkt 11a określenie droga rowerowa oznacza – drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast zgodnie z § 40 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) „§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się: 1) na całej jej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą, co ma zastosowanie w tym przypadku.

  Odrębną kwestią jest szerokość pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Hożej w Otwocku, która na wymienionym przez pana odcinku nie pozwala na zastosowanie odrębnego chodnika i ścieżki rowerowej z uwagi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą

  Nr XXXI/329/2001 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2001 r., który przewiduje szerokość pasa drogowego ul. Hożej o szerokości 16 m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego chodnik usytuowany przy blokach znajduje się poza pasem drogowym drogi powiatowej, rowerzyści którzy korzystają z tego chodnika łamią przepisy kodeksu drogowego.

  Reasumując: zastosowane rozwiązania projektowe, jak również wykonane roboty budowlane są zgodne z założeniami i przepisami prawa, a wspólne korzystanie z ciągu pieszo-rowerowego wymaga wzajemnego poszanowania interesów pieszych i rowerzystów oraz współżycia społecznego.

  Z poważaniem,

  Paweł Rupniewski
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Przygotowuję się do pisania pracy zaliczeniowej. Na stronie powiatu znalazłem informacje o stowarzyszeniach i klubach sportowych, jednak mam wrażenie, że ich wykaz nie jest na bieżąco aktualizowany. Czy coś się zmieniło we współpracy z ngo? Czy po 20 maja przewiduje Pan zmiany we współpracy?
  (Aleksander, 02.05.2016 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Aleksandrze,

  Zmiany we współpracy zostały określone w Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1923 – ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, kluczowe z nich to:
  1. Założenie Stowarzyszenia. Najistotniejszą zmianą jest niewątpliwie zmniejszenie liczby członków potrzebnych do utworzenia stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną z 15-stu dotychczasowych do 7-miu. Ta zmiana była wynikiem realizacji postulatów społecznych, w których wskazywano na trudności w zebraniu i utrzymaniu wymaganej ilości 15-stu członków, zaś w praktyce w stowarzyszeniu działało i tak tylko kilka osób, a aktywność pozostałych sprowadzała się do podpisania listy.
  2. Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia. Druga istotna zmiana dotyczy terenowej jednostki organizacyjnej, której ustawodawca daje możliwość prowadzenia działalności w oparciu o statut stowarzyszenia oraz uzyskania osobowości prawnej. Ustawodawca dodał nowe przepisy art. 10a-10b, dotyczące zasad jej funkcjonowania. Rozpoczęcie działania może nastąpić po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestię likwidacji jednostki terenowej zawarto w art. 10a ust. 7 Prawa o stowarzyszeniach:
  W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. 37 stosuje się odpowiednio.
  3. Reprezentacja w umowach i sporach z członkiem zarządu. Do art. 11 Prawa o stowarzyszeniach został dodany nowy ustęp 4, wzorowany na podobnych regulacjach w Kodeksie spółek handlowych (m.in. art. 210 § 1 K.s.h.):
  W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
  Przepis ten koresponduje z art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, który obliguje stowarzyszenie do posiadania zarówno zarządu, jak i organu kontroli wewnętrznej – zazwyczaj jest to komisja rewizyjna.
  4. Postępowanie rejestrowe stowarzyszenia. Zupełnie nowe brzmienie nadano przepisowi art. 16, dotyczącym rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dotychczasowym brzmieniu art. 16 Prawa o stowarzyszeniach przewidywał jedynie, że „sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą”. W nowym brzmieniu przepis ten staje się ust. 1 nowego art. 16, zaś w ust. 2 dopuszczono możliwość wyznaczenia przez sąd rejestrowy posiedzenia wyjaśniającego, natomiast w ust. 3 – zobowiązano sąd rejestrowy do oddalenia wniosku, jeżeli stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.
  5. Organ nadzoru. Ponadto rozszerzono obowiązek sądu rejestrowego związany z powiadamianiem organu nadzoru (wojewody lub starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia) – art. 16 ust. 4 i 5. Dotychczas sprowadzał się on do powiadomienia o wpisaniu stowarzyszenia do KRS oraz przesłania statutu. Problemem interpretacyjnym bywała niekiedy forma tego „zawiadamiania”. Od maja 2016 r. będzie to przesłanie odpisu postanowienia o wpisie, statutu stowarzyszenia, listy założycieli i podjętych uchwał. Ponadto sąd będzie zobowiązany (również poprzez przesłanie odpisu postanowienia) zawiadomić właściwy organ nadzorujący także o wykreśleniu.
  W nowym art. 25 ust. 1 wskazuje się bardzo wyraźnie na ograniczony zakres sprawowanego nad stowarzyszeniem nadzoru: wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ponadto, nie tylko organ nadzoru będzie mógł wnioskować o rozwiązanie stowarzyszenia. Uprawnienie takie uzyskał również kurator – w myśl postanowień nowego art. 31 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach. Podstawą wniosku o rozwiązanie jest brak przewidzianych w ustawie władz stowarzyszenia oraz brak warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Organ nadzoru może żądać rozwiązania także w sytuacji, gdy liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia.
  6. Opłaty za wpis i jego zmianę. Od maja 2016 r. problemów być już jednak nie powinno – doprecyzowano treść art. 17 ust. 4 (w nowej regulacji – ust. 3):
  Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

  Zwolniony od opłat, według nowego art. 32 ust. 2 Prawa o stowarzyszenia, będzie także organ nadzoru wnoszący wnioski w ramach sprawowanego nadzoru.

  Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim stowarzyszeń zwykłych (nieposiadających osobowości prawnej). Zmiany dotyczące przekształcania stowarzyszeń zwykłych w tzw. rejestrowe (nowe art. 42a-42e) wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. Jeśli dojdzie do przekształcenia, to stowarzyszenie zwykłe zostanie rozwiązane bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Odsyłam Pana również na stronę portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

  Wykaz stowarzyszeń i klubów sportowych powiatu otwockiego jest aktualizowany gdy zachodzą zmiany w strukturach organizacji.

  Z poważaniem
  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
  Andrzej Mazek
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Panie Starosto Bardzo proszę o informacje, po ile środków dla każdego z samorządów (gminnych i Powiatu) zostało przeznaczonych na realizację projektu "Powiat Otwocki - Stolica Kultury Mazowsza". Tych danych zabrakło zarówno w prasie, jak i w relacji z inauguracji stolicy.
  (Aneta, 07.03.2016 r.)
  Foto Krzysztof Olszewski
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Aneto,

  Podział środków na projekt „Stolicę Kultury Mazowsza” wygląda następująco:
  1. Gmina Celestynów – 4.500,00 zł,
  2. Gmina Józefów – 9.500,00 zł,
  3. Gmina Karczew – 9.500,00 zł,
  4. Gmina Kołbiel – 9.000,00 zł,
  5. Gmina Osieck – 8.000,00 zł,
  6. Gmina Otwock – 20.500,00 zł (w tym Otwockie Centrum Kultury - 10.500,00 zł),
  7. Gmina Sobienie-Jeziory – 6.000,00 zł,
  8. Gmina Wiązowna – 7.400,00 zł,
  9. Powiat Otwocki – 23.500,00 zł (w tym Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – 9.500,00 zł),
  10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku – 600,00 zł,
  11. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku – 1.500,00 zł.

  Zaproponowany podział uwzględnił zapotrzebowanie zgłoszone przez poszczególne gminy lub ośrodki kultury. Ponadto zaproponowano dodatkową kwotę dla Miasta Otwocka ze względu na jubileusz 100-lecia Miasta Otwocka.

  Z poważaniem

  Roman Zdunik
  Członek Zarządu Powiatu