Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry Panie Starosto,
  czypowstanie droga powiatowa z Boryszewa (dw721) do nowego wiaduktu w Michałówku w ciągu autostrady A2. W tym roku planowane jest ukończenie A2.
  Pozdrawiam
  (Paweł, 05.01.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  W odpowiedzi na zapytanie dotyczące połączenia drogi powiatowej Nr 2704W Boryszew – Michałówek na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do budowanego wiaduktu nad autostradą A2, uprzejmie informuję, że w planie wydatków majątkowych na rok 2020 nie znalazło się zadanie polegające na budowie przedmiotowej drogi, w związku z powyższym podlega ona bieżącemu utrzymaniu. Ponadto informuję, że w związku z Uchwałą Nr 148.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przejęcia dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych oraz Uchwałą Nr 122/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna, droga powiatowa Nr 2704W z dniem 1 stycznia 2021 r. straci status drogi powiatowej i zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych, której zarządcą zostanie Wójt Gminy Wiązowna.

  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowna Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej, w odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2019 r. Nr Ośw.P.M.0714.16.2019 do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów Mieczysława Golónki, żądamy natychmiastowego sprostowania (pod rygorem skierowania sprawy do kuratorium/sądu) nieprawdziwej informacji przekazanej przez Panią dotyczącej realizacji obowiązku nauki przez naszego syna Huberta Rybickiego w roku szkolnym 2019/2020. W punkcie drugim ww. pisma napisała Pani, cyt.: "Powiat Otwocki nie ma wiedzy na temat, uczniem której szkoły jest syn Państwa Rybickich - Hubert Rybicki". Umowę z Niepublicznym Liceum w Józefowie podpisaliśmy w lipcu 2019 r., obowiązek nauki Hubert realizuje systematycznie od 2 września 2019 r., zaświadczenie o realizacji obowiązku nauki w Niepublicznym Liceum w Józefowie dostarczyliśmy do Wydziału Oświaty Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy we wrześniu 2019 r., kilkakrotnie rozmawialiśmy telefonicznie (w sierpniu 2019 r., we wrześniu 2019 r., w listopadzie 2019 r.) ze starszym specjalistą Anną Czarnecką - Markowską na temat braku dotacji dla Huberta w roku szkolnym 2019/2020, informując w rozmowie w jakiej szkole Hubert realizuje obowiązek nauki od września 2019 r. Oburzający również jest fakt, że Pani Anna Czarnecka - Markowska zażądała od dyrektora ww. liceum przekazania do Oświaty Powiatowej kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Huberta (wydanego na IV etap edukacyjny) nie posiadając naszej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych. Żądamy podstawy prawnej takich działań starszego specjalisty Anny Czarneckiej - Markowskiej (pod rygorem skierowania sprawy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z poważaniem Elżbieta i Ireneusz Rybiccy
  (Elżbieta i Ireneusz Rybiccy, 14.12.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowni Państwo,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Państwa pytanie przesyłam wyjaśnienie Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Państwa problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.
  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa pismo przesłane meilem 15.12.2019 r wyjaśniam co następuje:
  - pismo skierowane do Burmistrza Dzielnicy Rembertów Pana Mieczysława Golónki dotyczyło stanu prawnego odnośnie przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych
  i powodu nie wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na udzielenie dotacji Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Józefowie przy ul. Parkowej 4 w miesiącach wrzesień – grudzień 2019 r. ;
  - Powiat Otwocki nie jest organem prowadzącym Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie przy ul. Parkowej 4, dokonał tylko wpisu tej szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z ustawą ;
  - w treści ww. pisma nie było żadnego odniesienia do spełnienia bądź nie spełnienia przez Państwa syna obowiązku nauki w tej szkole, co wynika z faktu, iż Powiat nie ma żadnego umocowania prawnego w tej kwestii i obowiązku takiego nie sprawdza.;
  - Oświata Powiatowa realizująca na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2016 r. zadania z zakresu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Otwockiego i przygotowywania wniosków o wypłatę przez Powiat należnych szkołom niepublicznym dotacji, nigdy nie żądała i nie żąda imiennych list uczniów, a zatem nie mamy wiedzy kto jest uczniem danej szkoły. W żadnych dokumentach przekazywanych przez dyrektorów szkół, w tym dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie przy ul. Parkowej 4, do Oświaty Powiatowej nie ma danych wrażliwych mogących doprowadzić do identyfikacji ucznia, dokumenty są zanonimizowane. Przekazywane są dane liczbowe z wyjątkiem sytuacji kiedy zachodzi konieczność weryfikacji danych wpisanych przez dyrektora;
  - Powiat Otwocki nie jest też w posiadaniu umów zawartych przez dyrektora szkoły z rodzicami uczniów, nie weryfikuje ich i nie posiada instrumentów prawnych o czym była mowa wyżej, do kontroli realizacji obowiązku nauki;
  - Oświata Powiatowa zgodnie z ww. Uchwałą Zarządu Powiatu ma obowiązek w imieniu Powiatu weryfikować dane wpisywane przez dyrektorów jednostek oświatowych do Systemu Informacji Oświatowej, na podstawie których Powiat Otwocki otrzymuje subwencję na kolejny rok budżetowy. Dotyczy to zarówno dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki, jak i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Otwockiego. Na tej podstawie, a ponadto zgodnie z art.50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( tekst jedn. D.U. 2019 r. poz. 1942) Oświata ma obowiązek sprawdzić czy dane wpisane przez dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie przy ul. Parkowej 4 do Systemu informacji Oświatowej są zgodne z posiadanymi przez uczniów orzeczeniami. Dlatego pracownik Oświaty prosił dyrektora o wgląd w posiadane orzeczenia celem weryfikacji danych zawartych w SIO tj. okresu na jaki wydano orzeczenie i niepełnosprawności jaka była podstawą do jego wydania. Powyższa weryfikacja dotyczy prawidłowości wpisania danych do SIO przez dyrektora szkoły i zawsze opiera się na dokumentach zanonimizowanych. 

  Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, przekazał zanonimizowane dokumenty na których nie widnieją nazwiska , imiona uczniów, pesele i adresy zamieszkania, co powoduje, że nie mamy wiedzy kogo dotyczą orzeczenia.

  W związku z powyższym należy stwierdzić, że działania pracowników Oświaty Powiatowej w zakresie weryfikacji danych będących podstawą naliczenia subwencji dla Powiatu Otwockiego na rok 2020 nie przekraczają wachlarzu zadań nałożonych przez Zarząd Powiatu i przywołaną wyżej ustawę.

  Z poważaniem,
  Hanna Majewska-Smółka
  Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto,
  zamierzam wybudować dom („tzw. siedlisko”) na działce rolnej oznaczonej w MPZP jako strefa upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Czy aby wybudować tego rodzaju dom muszę być rolnikiem, o którym mowa w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Czym różni się procedura uzyskania pozwolenia na budowę takiego domu od procedury uzyskania pozwolenie na budowę domu na działce budowlanej? Jakie dokumenty należy złożyć, aby wybudować taki dom?
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
  (Michał, 03.07.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki


  Szanowny Panie,
  Wybudowanie domu na działce rolnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa upraw rolnych, gdzie dopuszczono zabudowę zagrodową łączy się z koniecznością realizacji zamierzenia polegającego na budowie zabudowań inwentarskich i gospodarczych wraz z domem mieszkalnym, a jednocześnie łączy się z posiadaniem przez Inwestora we własności (lub choćby w ramach dzierżawy wieloletniej) ziemi rolnej o średniej powierzchni gospodarstw rolnych w gminie, w której będzie Pan realizował zabudowę zagrodową. Inwestor nie musi być rolnikiem, bo osoba Inwestora może dopiero organizować swoje gospodarstwo rolne. Z uwagi na tworzenie gospodarstwa rolnego możliwe jest utworzenie nowego siedliska z zabudową zagrodową na użytkach rolnych, które wówczas nie wymagają wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej (zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  Budowa domu na użytkach rolnych wymaga realizacji nie tylko domu, ale i zabudowań inwentarskich i gospodarczych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej średniego gospodarstwa rolnego w danej gminie. Inwestor ubiegając się o pozwolenie budowlane powinien przedłożyć projekt budowlany zawierający wszystkie elementy zabudowy zagrodowej (dom, budynki inwentarskie i gospodarcze) oraz wykazać, że dysponuje w ramach tworzenia gospodarstwa rolnego ziemią rolną o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danej gminie na terenie której będzie realizowana zabudowa zagrodowa mająca na celu utworzenie gospodarstwa rolnego (wypis z ewidencji gruntów i budynków; umowa wieloletniej dzierżawy gruntów rolnych).

  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Dzień dobry,
  Kontaktuje się z Panem, ponieważ od kilku tygodni na terenie Karczewa, jak również Otwocka odczuwalny jest bardzo intensywny i nieprzyjemny odór pochodzący prawdopodobnie z Otwockiej Oczyszczalni ścieków. Zapach głównie można wyczuć w okolicach osiedla Ługi, Zagóry, Morskie Oko, Kresy, a nawet w okolicach Miejskiego Domu Kultury w zależności od kierunku wiatru. Proszę o informację, czy Otwocka Oczyszczalnia Ścieków ma jakieś problemy technologiczne, jeśli tak to kiedy można się spodziewać usunięcia problemu nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni? Chciałbym również dowiedzieć się, czy planowane są kontrole, modernizacje lub cokowiek co mogłoby poprawić komfort życia w tym mieście i okolicach. Przy okazji przejazdu przez ulicę Wyszyńskiego poczułem, że zakłady "Agmar" Zakład Rozbioru Drobiu Mariusz Trzepałka lub Zakład Mięsny Karczew przylegając do tej ulicy generują intensywny smród rozkładającego się mięsa, który również dość mocno niesie się z wiatrem na przylegające osiedla. Prosiłbym o wykonanie kontroli w powyższych zakładach, czy przypadkiem nie są w nich łamane normy, przepisy sanitarne i czy odpowiednio magazynowane są odpady z rozbiórki mięsa ponieważ fetor jest na tyle intensywny, że można dostać torsji przejeżdżając już obok ulicy Miziołka w Karczewie, czy też ulicy Kuklińskiego.
  Z poważaniem Łukasz K.
  (Łukasz K, 01.07.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana maila w sprawie uciążliwości zapachowych powstających na terenie Karczewa i Otwocka w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego informuję, że Starosta Otwocki wystąpił do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z prośbą o udzielnie wyjaśnień czy na terenie oczyszczalni w ostatnim czasie były prowadzone są lub są prowadzone prace mogące powodować uciążliwości zapachowe.
  Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przedstawiło informację, że obecnie realizuje wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni i niestety mogą wystąpić uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie OPWiK Sp. z o. o. podjęło działania zmierzające do ograniczenia występujących uciążliwości.
  Mając na uwadze fakt, że powstałe zapachy są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, Starosta na bieżąco będzie monitorował sprawę wystąpienia uciążliwości zapachowych w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego w Otwocku.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Panie Starosto,
  Od wielu lat mieszkańcy powiatu są zatruwani przez firmę Lekaro. Świerk, Jabłonna, Wólka Mlądzka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Ostrów, Ostrowik i inne osiedla naszego powiatu, cierpią z powodu uciążliwości Lekaro. Niemal codziennie wieczorem czuć smrody z Lekaro, a przy obecnych upałach jest jeszcze gorzej. Moje pytanie brzmi: Co Pan zamierza zrobić w tym temacie? Mam nadzieję Pańską konkretną odpowiedź.
  Z pozdrowieniami
  Dariusz Danielewski
  (Dariusz, 10.06.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na Pana maila w sprawie uciążliwości odorowych emitowanych z instalacji do przetwarzania odpadów eksploatowanej przez podmiot P.P.H.U. „LEKARO” Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka informuję, że na bieżąco monitorujemy sprawę oraz podjęliśmy działania, które mamy nadzieję wpłyną na poprawne działanie instalacji i zmniejszą uciążliwości zapachowe dla mieszkańców powiatu otwockiego.

  Starosta jako organ ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu w myśl art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). Kontrole były prowadzone w latach poprzednich i w tym roku również zaplanowano kontrolę zakładów powodujących uciążliwości odorowe. Podejmujemy także działania ciągłe, polegające na współpracy z organami ochrony środowiska, głównie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.) prowadzi kontrole, wymierza administracyjne kary pieniężne oraz ma możliwość wstrzymania użytkowania instalacji niespełniającej wymagań ochrony środowiska. W sytuacji wystąpienia uciążliwości odorowych należy informować bezpośrednio Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. (25) 758 46 85 oraz po godz. 15.30 kontakt przez telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 987.

  Biorąc pod uwagę, że aktualny stan prawny nie normuje jakości zapachowej powietrza oraz nie określa metod jej oceny efektywne ograniczenie uciążliwości odrowych jest możliwe tylko poprzez podejmowanie pośrednich działań, które w efekcie końcowym zniwelują nieprzyjemne zapachy. Właśnie takie działania podejmuje Starosta, poprzez ścisłą współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, gminami na terenie, których występują uciążliwości, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

  Wydział Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam.
  Mam pytanie i proszę o odpowiedź : kiedy na ulicy Samorządowej i Czaplickiego zostanie przywrócone bezpieczeństwo dla pieszych . Po remoncie dla kierowców jest to trasa szybkiego ruchu , nie przestrzegają znaków - szczególnie !!!!!! przejść dla pieszych , brak pasów przecież nikogo nie zwalnia z tego obowiązku !!!! Czy można postawić znaki ograniczenia prędkości na całej ulicy ?????? namalować pasy dla pieszych ???? Mieszkam przy ulicy Samorządowej , wielki ruch i hałas . Bardzo proszę Pana Starostę o ustosunkowanie się do zgłoszenia poważnego problemu . Pozdrawiam. Zofia Szarszewska
  (Zofia Szarszewska, 14.05.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie do Starosty Powiatu Otwockiego, uprzejmie informujemy, że prace polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drodze powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowa i ul. Czaplickiego w Otwocku zostały rozpoczęte. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w pierwszej kolejności wykona oznakowanie przejść dla pieszych, a następnie pozostałe elementy oznakowania. Zakończenie wykonywanych prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
  Jednocześnie informujemy, że na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości wynikające z funkcjonowania obszaru zabudowanego. Kierowcy są zobowiązani poruszać się z prędkością do 50 km/h w godzinach 5:00-22:59 oraz do 60 km/h w godzinach 23:00-04:59.

  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam,
  chciałbym się dowiedzieć, z jakiego powodu prawo jazdy może być wydane na 4 lata , oraz jak mogę sprawdzić jaki okres czasu są ważne badania lekarskie dotyczące prawa jazdy.
  Z góry dziękuję.
  (Daniel, 11.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Danielu,
  W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wydania ważności prawa jazdy informujemy, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest Ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można być wydane maksymalnie na okres 15 lat a kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat. Nie mniej o okresie ważności decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców lub /i uprawniony psycholog ( zależności od kategorii prawa jazdy), który określa ważność uprawnień do kierowania pojazdami na wydawanym zaświadczeniu. Stanowi o tym art.13 Ustawy o kierującymi pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz.341)
  Natomiast szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 z pózn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z pózn. zm).

  z poważaniem 
  Mariola Gędzielewska
  z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Czy to normalne jest, że na wydanie i podpisanie krótkiej decyzji trzeba czekać ponad miesiąc? Nie może Pan podpisywać decyzji codziennie, a nie tylko w wybrane dni tygodnia? Długi czas oczekiwania na podpisanie decyzji, blokuje składającemu wniosek możliwość dalszych prac.
  (Ewelina, 01.04.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Starosta wydaje codziennie dziesiątki różnego rodzaju decyzji. Przeważnie czas oczekiwania na nie jest zdecydowanie krótszy niż miesiąc. Gdyby zechciała Pani podać jakiego rodzaju i z jakiego wydziału była to decyzja, odpowiedziałbym bardziej precyzyjnie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o wydłużenie czasu pracy biura paszportów. Obecna godziny nie pozwalają aby mieszkaniec pracujący w Warszawie mógł złożyć wniosek o paszport.
  Po raz kolejny byłam z mężem i z dwójką dzieci w Urzędzie o godzinie 16.00 i nie doczekaliśmy się do 16.45 dojścia do okienka. Tym razem zabrakło 5 minut. Jedną osobą przed nami a Pani z administracji stanowczo poinformowała, że nie obsługuje. Obydwoje z mężem pracujemy w Warszawie, aby dotrzeć na 16.00 do Otwocka musimy zwalniać się 1.5 godziny z pracy. I tak co poniedziałek... Uważam, że jest to niedopuszczalne aby tak działał urząd miasta powiatowego. Dziś w takiej sytuacji było ok 8 rodzin.

  Z wyrazami szacunku
  Mieszkanka płacąca podatki w Otwocku.
  Marta Gontarzewska
  (Marta Gontarzewska, 11.03.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na Pani e-maila z dnia 11 marca 2019r. w sprawie wydłużenia godzin pracy Punktu Paszportowego znajdującego się w Otwocku w budynku Urzędu Miasta Otwocka informuję, że Pani wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.
  Starosta wydając specjalne Zarządzenie wprowadzi od dnia 1 kwietnia 2019 r zmianę w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  Punkt Paszportowy będzie czynny:
  poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 17.45
  wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.15.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień Dobry. Czy starostwo jest lub będzie poinformowane przez wykonawce o terminie zamknięcia przejazdów kolejowych na trasie Otwock Celestynów?
  Z poważaniem Jarosław Rogala sołtys sołectwa Pogorzel.
  (Jarosław, 06.02.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na mail informuję, że wprowadzający organizację ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem (dla dróg gminnych i powiatowych jest to Starosta), zarządcy drogi oraz właściwego komendanta policji o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Obecnie dokładny termin zamknięcia poszczególnych przejazdów kolejowych nie jest znany.
  Z poważaniem

  Mariusz Bogdański
  Inspektor ds. Inżynierii Ruchu
  Wydział Komunikacji i Transportu
  Starostwa Powiatowego w Otwocku