Jesteś tutaj:

Dotacja na remont rzeźb w Liceum im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Data: 08.05.2020 r., godz. 10.15    955
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Powiatowi Otwockiemu dotację w wysokości 32 000,00 zł na prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku.
Ogólny koszt zadania wyniesie 69.936,57 zł, przyznana dotację pokryje prawie połowę kosztów.

W ramach zadania zostanie wykonane:

1) wykonanie zabiegów grzybobójczych i glonobójczych przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych środków;
2) oczyszczenie powierzchni z warstwy farby oraz nalotów metodą piaskowania przy użyciu mikropiaskarki z zastosowaniem kruszywa o odpowiednio dobranej gradacji;
3) usunięcie reperacji cementowych o wysokim stopniu degradacji (dopuszcza się podklejenie luźnych elementów);
4) pokrycie warstwą antykorozyjną ewentualnych elementów zbrojenia po usunięciu odspojonych fragmentów, wykonanie iniekcji w szczelinach z inhibitorów korozji;
5) iniekcja pęknięć metodą zastrzyków oraz drenażu;
6) wykonanie odsolenia przy wykorzystaniu metody migracji soli do rozszerzonego środowiska, przy użyciu okładów z ligniny;
7) uzupełnienie ubytków w zaprawie mineralnej, rekonstrukcja brakujących elementów w tym odtworzenie brakującej szaty w części cokołowej rzeźby 2 na podstawie danych archiwalnych;
8) wzmacnianie strukturalne;
9) scalenie kolorystyczne;
10) hydrofobizacja powierzchni rzeźb;
11) renowacja partii cokołowej:
A. wzmocnienie konstrukcji cokołu rzeźby nr 2 - ewentualne częściowe przemurowanie lub zastosowaniu prętów zbrojonych - wybór rozwiązania po usunięciu warstwy tynku i ocenie stanu zachowania konstrukcji;
B. uzupełnienie wątku ceglanego;
C. wykonanie izolacji poziomej, oddzielającej cokół od rzeźb (metoda nieinwazyjna);
D. otynkowanie i pomalowanie powierzchni cokół;
12) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i opisowej dotyczącej postępu prac).